Til dig, der er vejleder

FGUdigital er målrettet unge under 25 år, der har brug for en mere fleksibel måde at tage deres forberedende grunduddannelse (FGU) på. De virtuelle undervisningsforløb er særligt målrettet de unge, der pga. deres udfordringer af personlig og/eller social karakter har svært ved at møde helt eller delvist op i skole. 

Skema

Elevens skema bliver individuelt tilrettelagt og tilpasset den personlige uddannelsesplan. For at give en fornemmelse af vekselvirkningen mellem den virtuelle undervisning og det mellemliggende selvstændige arbejde følger her et eksempel på, hvordan elevens uge kan se ud:

Spørgsmål og svar

 

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om FGUdigital til dig, der er vejleder eller anden fagperson.
Har du et spørgsmål, du ikke får besvaret her, er du altid velkommen til at kontakte os.

Med FGUdigital har vi udviklet en helt ny form for fjernundervisning, der er særligt målrettet FGU’ens målgruppe. Udover det faglige sigter uddannelsen også på at udvikle de unges personlige og sociale kompetencer. FGUdigital er et individuelt tilrettelagt tilbud, som er målrettet den enkelte elev. FGUdigital er mere end blot et tilbud om fjernundervisning, da vi følger alle elever tæt og følger op på deres personlige udvikling. Det er vigtigt for os, at eleverne kommer styrket videre.

FGUdigital er en fuldtidsuddannelse. Det betyder, at eleven i gennemsnit skal ”være i skole” 26 klokketimer om ugen. Skoletiden består af fjernundervisning, selvstændigt arbejde, hvor der vil være tæt kontakt med lærerne. Lærerne er online under hele undervisningen. Eleverne kan få nedsat tid, såfremt det fremfår af deres uddannelsesplan. Det kan fx være, hvis eleven er under udredning, i behandling eller lignende. 

Eleven skal have dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt ét eller flere valgfag. Fagene udbydes på fire niveauer; intro, G (svarer til 9.-klasseniveau), E (svarer til 10. klasseniveau) og D (svarer til et niveau over 10. klasse). Fagkombination samt niveauer afhænger af uddannelsesplanen. 

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt. Forløbets længde afhænger af, hvor lang tid vi vurderer, eleven skal bruge på at nå de faglige, personlige og sociale mål, der fremgår af uddannelsesplanen. Man kan være elev i op til to år.

Eleven aflægger prøver i dansk og matematik samt i ét udtræksfag enten PASE eller valgfag. Under forløbet løser eleven løbende opgaver og udarbejder produkter, som kan bruges i arbejdsporteføljen. Til sidst i forløbet aflægger eleven prøve med udgangspunkt i de udvalgte opgavebesvarelser. Eleven har mulighed for at aflægge prøven ved fysisk fremmøde på FGU-skolen eller online. 

Som udgangspunkt skal eleven bruge egen computer. Eleven har dog mulighed for at låne en computer af skolen. Dette aftales med ens FGU-vejleder ved opstartssamtalen. Der er mulighed for at få tilsendt computeren efter aftale. 

Eleverne supplerer deres fjernundervisning med undervisning med fysisk fremmøde f.eks. på et værksted. Hvis eleven bor langt fra skolen, samarbejder vi med andre FGU-institutioner i forhold til fysisk fremmøde.

Af elevens målgruppevurdering og uddannelsesplan skal det tydeligt fremgå, at kommunen er indforstået med, at hovedparten af undervisningen foregår virtuelt. Hvis eleven skal være på nedsat tid, skal det fremgå af uddannelsesplan med en begrundelse heraf. 

Unge fra hele landet i målgruppen for en forberedende grunduddannelse (FGU) kan indskrives. Hvis eleven ikke har mulighed for at møde op til en fysisk opstartssamtale, vil det foregå online med FGU-vejlederen. 

Under uddannelsesforløbet får eleven en vejleder tilknyttet. En af elevens lærere vil fungere som kontaktlærer. Vejlederen og kontaktlæreren følger eleven og den faglige, personlige og sociale progression tæt.

Vi har løbende optag. Det betyder, at eleven kan gå i gang med sin uddannelse, så snart han/hun er blevet målgruppevurderet til det og oprettet i skolens system. 

Elever modtager skoleydelse på samme vis og efter samme takster som alle andre FGU-elever. Der stilles krav om studieaktivitet, og eleven kan blive trukket i ydelse, hvis han/hun ikke deltager aktivt i undervisningen. Du kan se de gældende takster her