Til dig, der er vejleder

FGUdigital er målrettet unge under 25 år, der har brug for en mere fleksibel måde at tage deres forberedende grunduddannelse (FGU) på. De virtuelle undervisningsforløb er særligt målrettet de unge, der pga. deres udfordringer af personlig og/eller social karakter har svært ved at møde helt eller delvist op i skole. 

Skema

Elevens skema bliver individuelt tilrettelagt og tilpasset den personlige uddannelsesplan. For at give en fornemmelse af vekselvirkningen mellem den virtuelle undervisning og det mellemliggende selvstændige arbejde følger her et eksempel på, hvordan elevens uge kan se ud:

Spørgsmål og svar (Q&A)

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om FGUdigital til dig, der er vejleder eller anden fagperson.
Har du et spørgsmål, du ikke får besvaret her, er du altid velkommen til at kontakte os.

Med FGUdigital har vi udviklet en helt ny form for fjernundervisning, der er særligt målrettet FGU’ens målgruppe. Udover det faglige sigter uddannelsen på at udvikle de unges personlige og sociale kompetencer. Derudover består uddannelsen af 1/3 praksis. Ved studiestart får eleven udleveret en praksispakke, der indeholder materialer til brug for opgaveløsningen. Eleven skal derfor ikke kun sidde foran en computer, men også bruge hænderne, udarbejde produkter og arbejde kreativt.

FGUdigital er en fuldtidsuddannelse. Det betyder, at eleven i gennemsnit skal ”være i skole” 26 klokketimer om ugen. Skoletiden består af fjernundervisning, selvstændigt arbejde samt ugentlige samtaler med kontaktlærer og vejleder.

Eleven skal have dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt ét eller flere valgfag. Fagene udbydes på fire niveauer; intro, G (svarer til 9.-klasseniveau), E (svarer til 10. klasseniveau) og D (svarer til et niveau over 10. klasse). Fagkombination samt niveauer afhænger af uddannelsesplanen. Læs mere om de fag, vi udbyder.

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt. Forløbets længde afhænger af, hvor lang tid vi vurderer, eleven skal bruge på at nå de faglige, personlige og sociale mål, der fremgår af uddannelsesplanen. Man kan være elev i op til to år.

Eleven aflægger prøver i dansk og matematik samt i ét udtræksfag enten PASE eller valgfag. Under forløbet løser eleven løbende opgaver og udarbejder produkter, som kan bruges i arbejdsporteføljen. Til sidst i forløbet aflægger eleven prøve med udgangspunkt i de udvalgte opgavebesvarelser.

Ved studiestart får eleven udleveret en PC til brug i fjernundervisningen. Er han/hun ikke tryg ved at møde op og afhente PC’en selv, leverer vi den efter aftale.

Nogle elever vil alene modtage fjernundervisning. Andre vil kombinere fjernundervisning med undervisning med fysisk fremmøde f.eks. på et værksted.

Af elevens målgruppevurdering og uddannelsesplan skal det tydeligt fremgå, at kommunen er indforstået med, at hovedparten af undervisningen foregår virtuelt.

Unge fra hele landet i målgruppen for en forberedende grunduddannelse (FGU) kan indskrives. Har den unge ikke mulighed for at møde fysisk op til udlevering af PC, praksispakke mv. på FGU-skolen i Køge, hvor FGUdigital har fysisk adresse, så leverer vi til eleven.

Under uddannelsesforløbet får eleven en vejleder tilknyttet. En af elevens lærere vil fungere som kontaktlærer. Vejlederen og kontaktlæreren følger eleven og den faglige, personlige og sociale udvikling tæt.

Vi har løbende optag. Det betyder, at eleven kan gå i gang med sin uddannelse, så snart han/hun er blevet målgruppevurderet til det.

FGUdigital er en mulighed på alle tre uddannelsesspor; AGU, PGU og EGU. Vi udbyder 6 almene fag, som kan kombineres på en lang række måder – også med fysisk undervisning på et værksted eller med virksomhedspraktik.

Elever modtager skoleydelse på samme vis og efter samme takster som alle andre FGU-elever. Der stilles krav om studieaktivitet, og eleven kan blive trukket i ydelse, hvis han/hun ikke deltager aktivt i undervisningen.

Elever skal kun betale for madordning, hvis de har fysisk fremmøde og deltager i måltider på skolen.